Plusautorent.hu | Bérleti szerződés

BÉRLETI SZERZŐDÉS RÉSZLETES FELTÉTELEI

A bérleti szerződés időtartama, hosszabbítás, és az autó visszaszolgáltatáskori állapota, késedelem.

 1. A bérleti szerződés a szerződésben megjelölt futamidőre áll fenn. A minimális bérleti futamidő 2 nap, egy bérleti nap 24 órás időtartamot jelent. A bérlő jogosult a bérlet futamidejét – annak lejárata előtt – meghosszabbítani, köteles azonban a meghosszabbított futamidőre járó bérleti díjat legkésőbb a lejárat napján megfizetni. A bérleti idő lejártával – ha meghosszabbítás nem történik – a bérlő a bérlet tárgyát az átvételkorival megegyező, üzemképes, kenőolajjal, hűtővízzel feltöltött, tiszta állapotban köteles visszaszolgáltatni a bérbeadónak. 3 órát meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további teljes napi bérleti díj kerül felszámításra.

A bérlő felelőssége a bérgépkocsi, a gépkocsi tartozékai, kulcsai forgalmija és rendszámtáblájáért.

 1. Bérlő felelős a bérlet tárgyát képező gépkocsi, valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka állagáért. Bérlő köteles haladéktalanul jelezni bérbeadó felé és bérbeadó minden abból eredő kárát és költségét megtéríteni, hogy a bérlet tárgyát képező gépkocsi kulcsát, forgalmi engedélyét, rendszámtábláját vagy más hivatalos iratát, illetve bármely tartozékát elveszti, vagy azokat eltulajdonítják.

A bérlő ellenőrzési kötelezettségei

 1. Bérlő a gépkocsi üzembiztonsága érdekében köteles rendszeresen ellenőrizni a gépkocsi hűtővíz folyadékszintjét, a motorolajat és a fékfolyadékot, köteles továbbá minden ezzel kapcsolatos rendellenességet haladéktalanul jelezni bérbeadó felé. Amennyiben az ellenőrzés elmulasztásából eredően kár keletkezik, úgy azt bérlő köteles bérbeadónak megtéríteni.

A gépkocsi használata során a bérlő köteles minden vonatkozó jogszabályt, hatósági előírást és a KRESZ szabályait betartani.

Magyarország elhagyása.

 1. A bérlet tárgyát képező gépkocsi használata során bérlő köteles minden vonatkozó jogszabályt és hatósági előírást, különösen a KRESZ szabályait betartani, amiért teljeskörű felelősséggel tartozik. Bérlő különösen nem jogosult alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer hatása alatt a gépkocsit vezetni, illetve annak vezetését ilyen befolyásoltság alatt álló személynek átengedni. A bérlő a bérlet tárgyát képező gépkocsival – a bérbeadó kifejezett írásos hozzájárulása nélkül – nem hagyhatja el Magyarország területét. A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérlet tárgya másnak nem adható át, másra nem ruházható át, nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. Bérlő nem jogosult a gépkocsit sportrendezvények keretében, illetve tesztcélokra használni, valamint azzal más járművet vontatni. Bérlő nem jogosult a gépkocsi kulcsait lemásoltatni, illetve a bérlet tárgyát biztosítékként felhasználni, elzálogosítani vagy értékesíteni.
 2. A gépkocsihasználat fenti szabályainak megszegése, illetve hamis adatok megjelölése súlyos szerződésszegésnek minősül és a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását, valamint büntető feljelentés megtételét, illetve hatósági eljárás megindítását vonja maga után. Bérlő ebben az esetben minden felmerülő kárt köteles megtéríteni a bérbeadónak, függetlenül a casco biztosítás fennállásától.

A bérautó használatával kapcsolatos költségek, bizonylatok megőrzése.

 1. A bérlet futamideje alatt bérlő köteles minden, a bérlet tárgyát képező gépkocsi használatával kapcsolatos költséget (különösen az üzemanyagköltséget, az autópálya használat díját, a parkolási díjakat, esetleges szabálysértési bírságot,illetve egyéb hasonló költséget) viselni. Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett ilyen jellegű költség bizonylatát (autópálya matrica és bizonylata, parkolási jegy, szabálysértési bírságot kiszabó határozat és a befizetést igazoló bizonylat stb.) a bérlet futamidejének végén hiánytalanul bérbeadó részére átadni. Az átadás elmulasztásából eredő károkért és költségekért bérlő felelős. Amennyiben ilyen jellegű költségek a bérlet futamidejét követően merülnek fel a bérlet futamidejére vonatkozóan, úgy bérlő ezeket köteles haladéktalanul megtéríteni bérbeadó részére és viselni bérbeadó minden ezzel kapcsolatos költségét és kárát. Ilyen esetben bérlő köteles – minden egyes hatósági, illetve jogosulti intézkedés alapján – további 2.000,- Ft ügyviteli díjat megfizetni bérbeadó részére.

Meghibásodás, megrongálódás, kártérítési kötelezettség és bérbeadó értesítése.

 1. Meghibásodás, vagy megrongálódás esetén a bérlő köteles bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a bérlet tárgyát visszaszolgáltatni. Amennyiben a meghibásodás, megrongálódás rendeltetésellenes használatból adódik illetve, ha bérlő a bérleti szerződés megkötésekor bérbeadót lényeges tény, adat vagy körülmény tekintetében félrevezette, hamis adatot jelölt meg, úgy egy esetleges káresemény esetén bérlő a teljes kárt köteles megtéríteni – tekintet nélkül a casco biztosítás fennállására. Egyéb esetekben bérlő a biztosítással nem fedezett kárösszeget (pl. önrész) köteles megtéríteni bérbeadó részére. Bérlő minden esetben köteles továbbá a bérleti díjat a javítás teljes időtartama alatt megfizetni és a bérbeadó egyéb kárát, költségét megtéríteni. A bérlő kártérítési kötelezettsége az utastértető, a gumiabroncs, a kerekek, a fenéklemez, a futómű, a küszöb alatti részek, a külső tükrök, az antenna és a belső tér és a csomagtér kárai vonatkozásában a biztosítási önrész megfizetésétől függetlenül is teljeskörűen fennáll. Bérbeadó nem felel bérlő azon káraiért, amelyek őt a gépkocsi esetleges meghibásodásából eredően érik.

A gépkocsit ért baleset, káresemény.

 1. A bérlet tárgyát képező gépkocsit ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás stb.) esetén a bérlő köteles bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a rendőrség intézkedését kérni, valamint az erről szóló okiratot a bérbeadó részére átadni. Bérlő minden ilyen esetben köteles az ügy tisztázása érdekében a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, a káreseményben érintett személyek és hatóságok minden adatát (különösen az érintett más gépjárművek rendszámát; tulajdonos/gépkocsivezető/tanúk nevét, címét, telfonszámát, biztosítóját; helyszínrajzot; fényképet stb.) valamint a szabályosan kitöltött baleseti bejelentőt beszerezni. A káresemény rendezéséhez szükséges adatok, iratok hiányában a teljes kárt bérlő köteles megtérteni.

Hatósági eljárás, lefoglalás.

 1. Ha a bérlet tárgyát hatósági eljárás során lefoglalták, a bérlő köteles erről a bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A hatósági eljárás miatt felmerülő bérbeadói költségek, illetve a lefoglalásból eredő károk a bérlőt terhelik.
 2. A bérbeadó fenti eseményekről történő értesítésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a jelen szerződés azonnali hatályú felmondását és bérlő teljeskörű felelősségét vonja maga után.

A bérbeadó jogosult a bérautó elszállításáról.

Sikkasztás, feljelentés.

 1. Ha a bérlő a bérlet futamidejét követő 24 óra elteltéig a bérlet tárgyát nem szolgáltatja vissza bérbeadó részére, bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül kiszállni és intézkedni a bérlet tárgyának – akár önhatalom igénybe vételével történő – elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összege, illetve az egyéb költségek a bérlőt terhelik. Ha a bérlő a bérlet futamidejének lejártát követő 72 óra elteltével sem szolgáltatja vissza a gépkocsit és késedelmét megfelelően nem menti ki bérbeadónál, illetve ha más, erre utaló körülmény merül fel, úgy bérbeadó vélelmezi, hogy bérlő a gépkocsi vonatkozásában a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult bérlő ellen büntető feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni.
 2. Ha a bérlet tárgya megsemmisül, elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármilyen okból nem kerül visszaszolgáltatásra, a bérlő köteles a bérlet tárgyának biztosításból meg nem térülő (pl. önrész, biztosítással nem fedezett károk) értékét, valamint a fenti összeg megfizetéséig terjedő időre járó bérleti díjat megfizetni a bérbeadónak. Bérbeadó az óvadék összegét a bérlővel szemben jelen szerződés alapján fennálló követeléseibe beszámítja. Bérbeadó az ezt meghaladó kárát is érvényesíti bérlővel szemben. Bérlő kifejezetten felhatalmazza bérbeadót arra, hogy jelen szerződés alapján fennálló – bérlő felé írásban közölt – valamennyi követelését bérlő fent megjelölt bankszámlája ellen vezetett inkasszó útján érvényesítse.

Jogi személyiségű társaság.

 1. Amennyiben bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő felhatalmazással rendelkező személy képviselheti. Amennyiben a bérleti szerződés megkötése során eljáró személy a bérlőként feltűntetett társaság részéről megfelelő felhatalmazással nem rendelkezik, úgy a szerződésben foglalt kötelezességek a szerződéskötés során eljárt természetes személyeket terhelik.

Bérbeadó titoktartása.

 1. Bérbeadó a bérlő jelen szerződésben rögzített adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében, illetve saját marketing célokra használhatja fel. Bérlő szerződésszegése (különösen a gépkocsi visszaszolgáltatásának elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása stb.) esetén bérbeadó jogosult bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személyek részére átadni.
 2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
 3. Bérlő kijelenti, hogy a szerződésben foglalt és az általános szerződési feltételeket megismerte, bérbeadó a szokatlan feltételekre figyelmét külön felhívta, így azok kifejezett ismeretében jelen szerződést jóváhagyólag aláírja.

 

A bérlő teljes kárösszeget köteles megtéríteni a következő esetekben: 

A bérlő a személygépkocsit nem rendeltetésszerűen használta, és nem tett meg minden tőle elvárhatót, hogy az autót a károsodástól megóvja.

A bérelt bérgépkocsit nem a KRESZ előírásai szerint használta.
A személygépkocsit nem a bérleti szerződésben feltüntetett személy vezette.

A kár más jármű vontatása közben keletkezett.

A gépkocsit alkoholos, kábítószeres, vagy egyéb tudatmódosító szer befolyás alatt vezette. Hűtőfolyadék illetve kenőanyagok elfolyása esetén való továbbhajtás következtében keletkezett károkért.

A bérauró bűncselekményhez való használata, továbbá a bérleti szerződés megszegése esetén.

Bárminemű kár esetén, ha az nem engedélyezett ország területén történt.

Az autóban keletkezet kár: kerék, küszöb, és az az alatti sérülések, utastértető sérülés, utastérben keletkezett sérülések, rongálások, szakadások, kiégetések esetén bérlőnek a teljes kárösszeget kötelessége megtéríteni.

 

Bérautóinkat az átvételivel meggyegyezően tiszta állapotban kell visszaszolgáltatni.

Bérautóinkban tilos a dohányzás.

Élő-, és háziállat szállítása nem engedélyezett.

Amennyiben bérlőink nem tartják be ezeket a szabályokat, akkor külön takarítási, szagtalanítási költség terheli őket, amely összeg 3.000-15.000,- Ft-ig is terjedhet.

 

Az Automobile-Rent Autókölcsönző Kft. folyamatos non-stop a Bérlőnek ingyenes autómentés szolgáltatást biztosít bérautóiban keletkezett, vétlen műszaki hiba, és nem saját hibás baleset esetére. Amennyiben sajáthibás balesetet szenved, autókölcsönzőnk természetesen akkor is készséggel rendelkezésre áll önköltségi áron.

Assistance szolgáltatás rendelése. Tel: 003630 9488730